Produkty Silniční vláčky Trubač Na prodej

U Písařů

Historie domu „U Písařů“

Ve Štramberku, tak jako jinde, byly měšťanské domy opatřeny podsíněmi. Původně podsíně tvořily dřevěné sloupy a na nich spočíval dřevěný štít s půdním oknem. Střecha a půda tak přečnívaly nízké přízemní domky směrem do náměstí. Koncem 18. a počátkem 19. století byla patrná rostoucí zámožnost některých měšťanských rodin a ty začaly své dřevěné domky přestavovat na domy z „pevného materiálu“. Dostatek takového materiálu zajišťoval rozpadávající se štramberský hrad. Podsíně – i ty dřevěné, plnily svou funkci: ve dnech trhů či jarmarků je majitelé pronajímali cizím obchodníkům, aby je v případě potřeby chránily před deštěm a nepohodou. O nedělích a svátcích sloužily podsíně jako promenáda místní honorace. Ve Štramberku už po přestavbě podsíně nebudovali tak jako ve větších městech.

Dům čp. 30 (zvaný „U Písařů“ či „Písařovice“) stojí na štramberském náměstí prokazatelně 400 let, možná už od dob povýšení Štramberka na město (v roce 1359). Tuto skutečnost se dovídáme z pamětního listu, který vložili Štramberští do makovice věže farního kostela při opravě v letech 1611 – 1614. Kromě jmen evangelického faráře, purkmistra i celé městské rady jsou v listě uvedena jména všech hospodářů. Mezi obyvateli města a hospodáři města Štramberka „počnouce od kostela v poslun…“ je u čp. 30 uveden Martin Žárský.

Z jejich výčtu je patrné, že mimo školu, kostel a faru bylo v hradbách už na třicet domů a na předměstí devatenáct. Martin Žárský se objevuje i v archivním dokladu z roku 1629. Z listiny markraběte Jana ( 1359) víme, že právo vařit pivo a kořalku a právo šenkovat pivo, kořalku a víno se však nevztahovalo na všechny občany města. Patřilo pouze vlastníkům 22 domů ve vlastním městě obklíčeném zdí, které toto právo měly od počátku. Těmto domům se proto říkalo šenkovní. Jsou to domy, které dnes tvoří náměstí (nepatří mezi ně dům čp. 11 vedle Katolického domu). Mezi výčtem těchto čísel nechybí ani č.p. 30.

• V 18. století je majitelem domu č.p. 30 Štěpán Florián, šenkovní měšťan. • V 19. století žije v domě rodina Bajerova. • V posledních asi 20 letech 19. století vlastní dům rodina Jurákova.. Ta jej vlastnila ještě celé 20. století. První majitel tohoto rodu, Jan Jurák, zastával i funkci městského písaře, dnes bychom řekli tajemníka. A v té době se začalo přezdívat – „U Písařů“. To proto, že Juráků žilo ve Štramberku velké množství, bylo nutné je rozlišit alespoň přezdívkami. Jan Jurák se oženil s Anežkou Hývnarovou ze Závišic a mezi jejich děti se řadí pozdější farář Josef Jurák. V tak rozsáhlém domě bydlelo vždy více rodin. Důkazem toho jsou zápisy ve štramberských matrikách, uložených v ZA Opava. Z rodiny Juráků – písařů vzešli také dva faráři (Jurák Josef 1882–1976 a Jurák Ladislav 1911–1977).

Jako lidé, tak i chalupy mají své osudy někdy radostné, jindy vážnější, ba i smutné až tragické. Někdy je chalupa pro své obyvatele skutečným domovem, opravdu rodným hnízdem, které stále láká zpět i mláďata dávno z rodného hnízda vylétnuvší, která však zde trvale zapustila své kořeny. Jindy chalupa zůstane jen vzpomínkou na určité období v ní prožité…Jaký bude osud opraveného domu „U Písařů“? (Zpracoval Josef Adamec)

Dům „U Písařů“ dnes

pátek dne 25. dubna roku 2008 se zrekonstruovaný interiér domu U Písařů ve Štramberku dočkal slavnostního otevření, a to za přítomnosti desítek vážených hostů. Mezi účinkujícími, kteří popřáli domu U Písařů a jejich dalším hostům mnoho štěstí a příjemných chvil, nechyběl kytarový virtuos Štěpán Rak, hudební skladatel Boris Urbánek a „tvůrce starořecké komedie Aristofanés“. Toho úspěšně ztvárnil místní rodák a ochotník Mořic Jurečka.

Hotel Šipka v Štramberku hodnocení